בקשת הצטרפות לארגון

בקשת הצטרפות לארגון
השדות מסומנים ב*הינם שדות חובה

אני החתום/ה מטה
  * *
שם החבר באנגלית Member name in English
   
הנני אקדמאי/ת בעל/ת תואר
 
*
 
 
כתובת דוא"ל  
כתובת אתר www
במשרדי  +


 
  רשימת האיגודים המקצועיים  
 

אני מתחייב/ת בזה:

לקיים את הוראות תקנון הארגון והאיגוד שאליו אני מצטרף/ת. לנהוג באמינות ובמקצועיות ולהקפיד על כללי האתיקה המקצועית.


2020*
חברות לשנת פעילות * *

תנאי ההצטרפות לארגון

זכאי/ת להצטרף לארגון - המבקש הינו בעל תואר אקדמאי מוכר בהנדסה ו/או אדריכלות, ו/או באדריכלות נוף ו/או בגיאודזיה.
  - המבקש עומד באמות המידה הנדרשות לרישום או רישוי בתחום עיסוקו, אם קיימות אמות מידה כאלו על פי חוק.
  - "עצמאי"- עוסק עצמאי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, ו/או בעל מניה בתאגיד משפטי, ו/או
  - שותף בשותפות רשומה ו/או בלתי רשומה בתחומי ההנדסה, האדריכלות, אדריכלות נוף והגיאודזיה בישראל.
החברות -

היא אישית ומותנית בחברות באיגוד מקצועי אחד לפחות.

הצטרפות לארגון - כפופה לאישור היו"ר האיגוד ותשלום דמי החבר.
דמי החבר - מחושבים בהתאם לבעל/ים ומס' העובדים המקצועיים במשרד.

מובהר בזאת כי, שמירת פרטי החברים במאגר המידע של הארגון מהווה בסיס והכרח לחברות בארגון וזאת כאמצעי לניהול תקשורת- עם החברים, לצורך העברת מידע , עדכונים והודעות בענייני פעילות הארגון ו/או בנושאים שיווקיים ו/או פרסומיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר.

* מאגר מידע: אני מסכים/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי ו/או אמסור בעתיד לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ("הארגון") ו/או כל מידע אודותיי שהגיע ו/או יגיע לידיעת הארגון (בין שנמסר על ידי מקורות אחרים), ישמרו ו/או יוחזקו (כולם או חלקם) במאגר המידע של הארגון ("המאגר") ו/או אצל מי שמטעמו , אשר יהיו רשאים לעשות בו שימוש לצורך רישומי כחבר בארגון ומשלוח מידע, עדכונים והודעות שונות בנושאים מקצועיים ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים ו/או בדבר פעילויות אותן מקיים הארגון בשגרה ומעת לעת לחברי הארגון, לרבות בדרך של דיוור ישיר, לסוגיו השונים. אני מודע/ת לכך כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע כאמור נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי. כמו כן, אני מסכים/ה כי הארגון ימסור פרטים ומידע אודותיי המצויים במאגר לשפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ (להלן: "שפי") ולסוכנויות ביטוח שהתקשרו עם הארגון לצורך מתן שירותי ביטוח שונים, לרבות ביטוח אחריות מקצועית.

   

* דואר פרסומי: הריני מאשר בזאת לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים לשגר למשרדי באמצעות כל אמצעי התקשורת אלקטרונית שמסרתי בטופס זה לעיל לרבות דוא"ל, פקסימיליה, MMS ,SMS   ומערכות חיוג אוטומטיות , מידע, עדכונים והודעות שונות בנושאים מקצועיים ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים ובדבר פעילויות אותן מקיים הארגון בשגרה מעת לעת.

   
   

* שנת הפעילות מתבססת על מחזורי החיוב רלוונטיים של כל מצטרף.

* לברור שיעור דמי החבר החלים על המבקש/ת להצטרף לארגון, יש ליצור קשר עם הגב' זילפה סריקוב טלפון 03-5236289 (שלוחה 1) טרם משלוח טופס ההצטרפות.

* אין בשליחת טופס ההצטרפות למזכירות הארגון כדי מתן תוקף לחברות טרם אישורה בהתאם לתקנון.