בקשת הצטרפות לארגון

בקשת הצטרפות לארגון
השדות מסומנים ב*הינם שדות חובה

אני החתום/ה מטה
  * * *
שם החבר באנגלית Member name in English
   
הנני אקדמאי/ת בעל/ת תואר
 
*
 
 
כתובת דוא"ל  
כתובת אתר www
במשרדי  + *


 
  רשימת האיגודים המקצועיים  
 

אני מתחייב/ת בזה:

לקיים את הוראות תקנון הארגון והאיגוד שאליו אני מצטרף/ת. לנהוג באמינות ובמקצועיות ולהקפיד על כללי האתיקה המקצועית.


2024*
חברות לשנת פעילות * *

תנאי ההצטרפות לארגון

זכאי/ת להצטרף לארגון - המבקש הינו בעל תואר אקדמאי מוכר בהנדסה ו/או אדריכלות, ו/או באדריכלות נוף ו/או בגיאודזיה.
  - המבקש עומד באמות המידה הנדרשות לרישום או רישוי בתחום עיסוקו, אם קיימות אמות מידה כאלו על פי חוק.
  - "עצמאי"- עוסק עצמאי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, ו/או בעל מניה בתאגיד משפטי, ו/או
  - שותף בשותפות רשומה ו/או בלתי רשומה בתחומי ההנדסה, האדריכלות, אדריכלות נוף והגיאודזיה בישראל.
החברות -

היא אישית ומותנית בחברות באיגוד מקצועי אחד לפחות.

הצטרפות לארגון - כפופה לאישור ותשלום דמי החבר. מובהר בזאת, כי דמי חבר ששולמו על ידי חבר ארגון בעת הצטרפותו לארגון אינם ניתנים להחזר.
דמי החבר - מחושבים בהתאם לבעל/ים ומס' העובדים המקצועיים במשרד.

מובהר בזאת כי, שמירת פרטי החברים במאגר המידע של הארגון מהווה בסיס והכרח לחברות בארגון וזאת כאמצעי לניהול תקשורת- עם החברים, לצורך העברת מידע , עדכונים והודעות בענייני פעילות הארגון ו/או בנושאים שיווקיים ו/או פרסומיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר.

* מאגר מידע: אני מסכים/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי ו/או אמסור בעתיד לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ("הארגון") ו/או כל מידע אודותיי שהגיע ו/או יגיע לידיעת הארגון (בין שנמסר על ידי מקורות אחרים), ישמרו ו/או יוחזקו (כולם או חלקם) במאגר המידע של הארגון ("המאגר") ו/או אצל מי שמטעמו , אשר יהיו רשאים לעשות בו שימוש לצורך רישומי כחבר בארגון ומשלוח מידע, עדכונים והודעות שונות בנושאים מקצועיים ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים ו/או בדבר פעילויות אותן מקיים הארגון בשגרה ומעת לעת לחברי הארגון, לרבות בדרך של דיוור ישיר, לסוגיו השונים. אני מודע/ת לכך כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע כאמור נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי. כמו כן, אני מסכים/ה כי הארגון ימסור פרטים ומידע אודותיי המצויים במאגר לשפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ (להלן: "שפי") ולסוכנויות ביטוח שהתקשרו עם הארגון לצורך מתן שירותי ביטוח שונים, לרבות ביטוח אחריות מקצועית. בנוסף, אני מסכים/ה כי הארגון ימסור פרטים ומידע אודותיי המצויים במאגר לצדדים שלישיים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה בישראל), לצורך ניהול חברותי בארגון וכן לצרכים תפעוליים ו/או עסקיים שונים של הארגון.

    *

* דואר פרסומי: הריני מאשר בזאת לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים לשגר למשרדי באמצעות כל אמצעי התקשורת אלקטרונית שמסרתי בטופס זה לעיל לרבות דוא"ל, פקסימיליה, MMS ,SMS   ומערכות חיוג אוטומטיות , מידע, עדכונים והודעות שונות בנושאים מקצועיים ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים ובדבר פעילויות אותן מקיים הארגון בשגרה מעת לעת.

   
   

* שנת הפעילות מתבססת על מחזורי החיוב רלוונטיים של כל מצטרף.

* לברור שיעור דמי החבר החלים על המבקש/ת להצטרף לארגון, יש ליצור קשר עם הגב' זילפה סריקוב טלפון 03-5236289 (שלוחה 1) טרם משלוח טופס ההצטרפות.

* אין בשליחת טופס ההצטרפות למזכירות הארגון כדי מתן תוקף לחברות טרם אישורה בהתאם לתקנון.